#The Luncheon on the Grass

The Luncheon on the Grass-01 The Luncheon on the Grass-02 The Luncheon on the Grass-03 The Luncheon on the Grass-04 The Luncheon on the Grass-05

Team credits

Photographer  Vadim Zamesov @v_zamesov

Muah  Liliya Deshkova @oh_please_me

Model Alexandra Belova @ai.belusha  @flmodelsmanagement 

Stylist  Valeria Vorobyeva @flamingsparrow

 

Поделиться: