#Purple Blur

Рабочее2

Рабочее3

Рабочее1

Рабочее4

Team Credits

Photographer || Victor Tsirkin @viktortsirkin

Model || Masha Hripunkova @mashahripunkova

Stylist || Valeria Vorobyeva @flamingsparrow

Muah || Lisa Polyakova @losapolyakova

Поделиться: